Vilkårene for å komme i betraktning som søker til  Bryggeriarbeider Johannes J. Gjesdals legat, er som følger:

Legatporsjonen skal nyttes til norsk eller utenlandsk universitets- eller akademisk høyskoleutdanning av unge menn eller kvinner.

Søkerne må være født i Hordaland fylke og stadig ha hatt fast bopel der inntil de blir stipendiater.

Tildeling av stipend avgjøres først og fremst av den evne og vilje som de antas å ha til å gjennomføre de studier som de planlegger eller er i gang med, og av deres økonomiske behov.

En søker som har vært tildelt stipend, kan bli tildelt på ny, en eller flere ganger.

Søkere med arbeiderbakgrunn skal prioriteres. Under ellers like vilkår skal barn av arbeidere ved Hansa Borg Bryggerier AS, Bergen, ha fortrinnsrett.

Porsjonene har de senere år lagt på NOK 10-15.000  pr. semester.

Søknader sendes til styret v/Legatconsult AS, Postboks 13 Fantoft, 5899 Bergen pr. post eller sendes som e-post NB med scannet signatur (underskrift)  til  post@legatnett.no.

Søknadsskjema Gjesdals legat

 

Kort orientering  om legatet 

Legatet ble opprettet av Hagbart Gjesdal i henhold til hans testament av 4.januar 1963.

Legatstyre består av 3 medlemmer som hver er oppnevnt av Bergen Næringsråd, Universitetet i Bergen og Landsorganisasjonen i Norge, avdeling Bergen.

Oppnevningen gjelder for Stortingets valgperiode, dog således at for styret gjelder kalenderår.

Legatet er undergitt den kontroll og regnskapsrevisjon som til enhver tid er fastsatt ved lov for alminnelige stiftelser.

Eventuelle forespørsler til legatet må rettes  via e-post til post@legatnett.no.